Kancelaria stosuje zróżnicowany system rozliczeń w zależności od potrzeb jej klientów, dostosowany do charakteru i zakresu prowadzonej sprawy.


W celu zapewnienia jak najdogodniejszego sposobu rozliczenia proponujemy naszym klientom następujące formy płatności wynagrodzenia:

- wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane przy stałej obsłudze lub za prowadzenie danej sprawy określane jest stała stawką, przy czym w przypadku stałej obsługi jest to stawka miesięczna;

-wynagrodzenie określone w stawce godzinowej uwzględniającej stopień skomplikowania sprawy i nakładu pracy radcy prawnego – rozliczenie odbywa się w oparciu o zestawienie czasu pracy poświęconego na wykonanie czynności merytorycznych podjętych w danej sprawie;

- wynagrodzenie z premią za sukces – stanowi kombinację wynagrodzenia ryczałtowego za sprawę wraz z dodatkową premią określaną procentowo w zależności od skuteczności Kancelarii w danej sprawie


Ustalone z klientem wynagrodzenie powiększane jest o podatek VAT w wysokości 23% i nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kosztów tłumaczeń na język obcy, dojazdu prawnika w miejsce świadczenia usług, uzyskania specjalistycznych opinii, np. rzeczoznawców, itp.